Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu

Zakończenie projektu - Indywidualizacja 2011-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu

 

zakończyła się realizacja

 

 

Projektu

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

 

klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

 

 

 

współfinansowanego przez Unię Europejską

 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

 

Zajęcia z uczniami realizowane były od listopada 2011 r. do 28 czerwca 2013r.

 

Rodzaje realizowanych zajęć :


 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 60 h, w zajęciach brało udział 5 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednego ucznia biorącego udział w w/w bloku zajęć :

Uczeń:

 

- systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach

– popełnia mniej błędów ortograficznych

– utrwalił pisownię podstawowych wyrazów z trudnościami ortograficznymi

– potrafi korzystać ze słownika ortograficznego, encyklopedii, leksykonu

– poprawił zapis graficzny pisma

– szybsze tempo pisania

– poprawił sprawność manualną i funkcje percepcyjno-motoryczne

– bezbłędnie przepisuje tekst drukowany

– pisze samodzielnie krótkie formy wypowiedzi (list, ogłoszenie, życzenia, opowiadanie itp.)

- zna części mowy

– zgodnie i twórczo pracuje w zespole

- potrafi przygotować zespołową inscenizację wykorzystując pacynki

- poznał zasady wielu gier dydaktycznych i korzystał z szerokiej gamy pomocy dydaktycznych,

które ćwiczą pamięć, koncentrację, percepcję wzrokowo – ruchową, grafomotorykę.

 


 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 60 h, w zajęciach brało udział 4 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednego ucznia biorącego udział w w/w bloku zajęć :

 

Uczeń :


 • prawidłowo stosuje znaki większości, mniejszości i równości,

 • umie podać aktualną datę,

 • wykonuje proste obliczenia kalendarzowe,

 • poprawnie mierzy i odczytuje długości odcinków,

 • zna pojęcia: gram, dekagram, kilogram,

 • umie posługiwać się wagą,

 • posługuje się określeniami: cięższy, lżejszy,

 • potrafi dokonać zakupów z wykorzystaniem papierowych monet i banknotów,

 • dokonuje zamiany złotych na grosze i odwrotnie,

 • sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 30,

 • rozumie pojęcie sumy i różnicy,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych oraz z zastosowaniem miar długości i pojemności,

 • sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30,

 • rozwiązuje proste zadania na mnożenie i dzielenie,

 • wymieniania kolejno nazw dni tygodnia;

 • wie, że tydzień to 7 dni;

 • zna pory roku i potrafi wymienić aktualną porę roku;

 • potrafi zapisać datę,

 • odczytuje z tarczy zegarowej pełne godziny w systemie 12-godzinnym (używa określeń: piąta rano, piąta po południu; jedenasta w nocy itp.)

 • dokonuje prostych obliczeń zegarowych na pełnych godzinach

 • mierzy długości różnych przedmiotów linijką, metrem krawieckim, stolarskim;

 • rysuje i mierzy długości odcinków;

 • porównuje długości mierzonych odcinków,

 • rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne,

 

 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 30 h, w zajęciach brało udział 4 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednej uczennicy biorącej udział w w/w bloku zajęć :

Uczennica :

Dziewczynka poczyniła bardzo widoczne postępy , ma świadomość popełnianych błędów potrafi jednak je korygować .Bardzo ładnie i wyraźnie czyta .Wszystkie ćwiczenia wykonywała zawsze z wielkim zaangażowaniem ,chętnie wykonywała zajęcia dodatkowe, prace domowe wykonywała zawsze bardzo sumiennie. Początkowo krępowała się pracą w grupie (wstydziła się swojej wady ) jednak z czasem to minęło i bardzo ładnie zintegrowała się z pozostałymi dziećmi. Bardzo chętnie i z zainteresowaniem korzystała ze wszystkich pomocy logopedycznych znajdujących się w gabinecie. Poznała zasady korzystania z nich. Najbardziej interesowały ją zajęcia rozwijające pamięć wzrokową oraz słuchową.

 


 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 30 h, w zajęciach brało udział 6 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednej uczennicy biorącej udział w w/w bloku zajęć :

Uczennica :

- potrafi skupić się na wykonywanej czynności,

- świetnie wykonuje prace plastyczne wymagające twórczej wyobraźni,

- prace plastyczne są bardzo dokładnie wykonane i przemyślane,

- bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach,

- chętnie opowiadała o swoich pracach plastycznych,

- bardzo motywująco działały na nią pochwały.

 


 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 30 h, w zajęciach brało udział 6 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednej uczennicy biorącej udział w w/w bloku zajęć :

 

Uczennica :

- uświadomienie dziecku i rodzicom :

- obecności wady i wynikających z tego zagrożeń

- zapewnienie odpowiednich warunków pracy (biurko, krzesło, ławka szkolna, oświetlenie)

- zapewnienie odpowiedniej ilości i warunków snu

- prawidłowe odżywianie

- zapewnienie aktywnego wypoczynku

- odpowiedni tornister i ograniczenie jego wagi

- rozciągnięcie mięśni przykurczonych

- nauka przyjmowania postawy skorygowanej

- wzmocnienie mięśni osłabionych

- wyrabianie nawyku postawy prawidłowej

 

 


 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych - 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 30 h, w zajęciach brało udział 6 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednego ucznia biorącego udział w w/w bloku zajęć :

 

Uczeń :

 

Uczeń nauczył się stawiać hipotezy i formułować wnioski. Układał treści zadań do podanej formuły i sytuacji ( związane z płaceniem, mierzeniem, ważeniem, czasem, pomiarem i zużyciem energii). Doskonalił posługiwanie się mikroskopem- dokonywał obserwacji mikroskopowych, sporządzał preparaty. Samodzielnie wykonywał doświadczenia laboratoryjne. Badał właściwości i odczyn wody. Dokonywał pomiaru elementów pogody. Wykonywał rysunki w skali 1:2, 2:1. Analizował sposoby przystosowania się organizmów do środowiska wodnego. Poznał cykl inkubacji kurczaka oraz budowę ciała człowieka. Poznał podstawowe funkcje narządów człowieka. Założył hodowlę dżdżownic i prowadził obserwacje. Samodzielnie budował obwody elektryczne. Poznał zasady gier dydaktycznych „Nad ziemią i pod ziemią” , „Logigram”, „Szachowy skoczek

Data powstania: wtorek, 16 lip 2013 14:26
Data opublikowania: wtorek, 16 lip 2013 14:29
Data edycji: wtorek, 16 lip 2013 14:34
Opublikował(a): Ewa
Zaakceptował(a): Ewa
Artykuł był czytany: 2868 razy
Ilość edycji: 9

Zdjęcia - Indywidualizacja

Zdjęcia
Data powstania: wtorek, 22 maj 2012 15:21
Data opublikowania: środa, 23 maj 2012 12:21
Data edycji: środa, 23 maj 2012 12:24
Opublikował(a): Ewa
Zaakceptował(a): Ewa
Artykuł był czytany: 3405 razy
Ilość edycji: 4

Indywidualizacja - Zrealizowane zajęcia

Indywidualizacja - Zrealizowane zajęcia

Projekt - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz

 

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu

Liczba  zrelaizowanych  zajęć  do  końca  kwietnia 2012 r.

1. Zajęcia  ze  specjalnymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu  w  tym  także  zagrożonych  ryzykiem  dysleksji - 21 godzin.

2. Zajęcia  dla  dzieci  z  trudnościami  w  zdobywaniu  umiejętności  matematycznych - 22 godziny.

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 22 godziny.

4. Gimnastka  korekcyjna  dla  dzieci  z  wadami  postawy - 20 godzin

5. Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  uczniów wybitnie, szczególnie  uzdolnionych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  nauk  matematyczno - przyrodniczych - 22 godziny.

6. Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  uczniów  szczególnie  uzdolnionych  artystycznie - 0 godzin.

 

 

Data powstania: piątek, 18 maj 2012 10:55
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2012 11:08
Opublikował(a): Ewa
Zaakceptował(a): Ewa
Artykuł był czytany: 3058 razy

Pomoce dydaktyczne - Indywidualizacja

Pomoce dydaktyczne

Projekt - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz

 

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu

Wykaz pomocy dydaktycznych

z których korzystają dzieci

w trakcie prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

LP.

NAZWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ

 1.  

Gąsienice

 1.  

Wieże

 1.  

Rybki

 1.  

Tangalo

 1.  

Schattenmemo płytki zadaniowe

 1.  

Schattenmemo plansza zadaniowa

 1.  

Kreativmemo wkłady zadaniowe

 1.  

Kreativmemo plansza zadaniowa

 1.  

Abecadło – 150 liter

 1.  

Litery pisane małe 32 szt.

 1.  

Litery pisane wielkie 28 szt.

 1.  

Alfabet – litery drukowane- plastikowe

 1.  

Tablica z literkami

 1.  

Teatrzyk

 1.  

Kurtyna, oświetlenie sceny do teatrzyku, 2 pacynki (chłopca i dziewczynkę)

 1.  

Pacynka

 1.  

Puzzelator mozaika pojedyńcza

 1.  

Puzzelator karty zadaniowe

 1.  

Puzzelator elementy do działań

 1.  

Tęczowe liny z zapięciem

 1.  

Tęczowe liny krążki

 

Wykaz pomocy dydaktycznych

z których korzystają dzieci

w trakcie prowadzenia zajęć

dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

LP.

NAZWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ

 1.  

Pieksi

 1.  

Logigram diagramy

 1.  

Logigram szablony

 1.  

Logigram karty matematyczne

 1.  

Logigram figury zadaniowe

 1.  

Felix

 1.  

Duży szachowy skoczek- skoczki

 1.  

Duży szachowy skoczek- plansza

 1.  

Szachowe skoczki plansza

 1.  

Kółko i krzyżyk

 1.  

Miasto liczb

 1.  

Liczydło liczby w kolorach

 1.  

Fala matematyczna kule do logopedii

 1.  

Ułamki klocki z podziałką

 1.  

Ułamki plansza

 1.  

Schody liczby zestaw liczb

 1.  

Schody liczby plansza z kołeczkami

 1.  

Hip hop płytki liczbowe zest. I

 1.  

Hip hop płytki liczbowe zest. II

 1.  

Hip Hop kamienie

 1.  

Hip hop płytki symbole

 1.  

Wieża liczb liczby z haczykiem

 1.  

Wieża liczb chwytak

 

Wykaz pomocy dydaktycznych

z których korzystają dzieci

w trakcie prowadzenia zajęć logopedycznych

dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

LP.

NAZWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ

 1.  

Gotujemy zupę

 1.  

Wdech i wydech

 1.  

Logopedyczne rybki cz.1

 1.  

Logopedyczne rybki cz.2

 1.  

Logopedyczne rybki cz.3

 1.  

Logopedyczne rybki cz.4

 1.  

Logopedyczne rybki cz.5

 1.  

Logopedyczne rybki cz.6

 1.  

Słucham, wiem, odczytuję- płyty cz. 1

 1.  

Słucham, wiem, odczytuję- plansze cz. 1

 1.  

Słucham, wiem, odczytuję- płyty cz. 2

 1.  

Słucham, wiem, odczytuję- plansze cz. 2

 1.  

Logopedia- multimedialny program poszerzony

 1.  

Domino obrazkowe

 1.  

Stopniowanie

 1.  

Gra w chowanego

 1.  

Articula

 1.  

Muo- duello

 1.  

Gra twarzy

 1.  

Lustro logopedyczne duże

 

Wykaz pomocy dydaktycznych

z których korzystają dzieci

w trakcie prowadzenia zajęć

gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

 

LP.

NAZWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ

 1.  

Kroczki 1 komplet

 1.  

Kule rehabilitacyjne 6 sztuk

 1.  

Piłka z kolcami

 1.  

Piłka żółta 45 cm

 1.  

Piłka czerwona 55 cm

 1.  

Piłka zielona 65 cm

 1.  

Piłka kangurek

 1.  

Ringo

 1.  

Poduszka sensoryczna

 1.  

Piłki jeżyki

 1.  

Maty do ćwiczeń

 1.  

Platforolka- platforma

 1.  

Platforolka- rolki

 

Wykaz pomocy dydaktycznych

z których korzystają dzieci

w trakcie prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

z nauk matematyczno- przyrodniczych

 

LP.

NAZWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ

 1.  

Anemometr

 1.  

Deszczomierz

 1.  

Wiatrowskaz

 1.  

Cykl inkubacyjny kurczaka

 1.  

Stacja pogody

 1.  

Nad ziemią i pod ziemią

 1.  

8 brył geometrycznych i ich siatki

 1.  

17 brył geometrycznych

 1.  

Skąd pochodzi żywność?

 1.  

Korpus człowieka- model anatomiczny

 1.  

Plansze dydaktyczne duże

 1.  

Zegar tarcza demonstracyjna+24 zegary małe

 1.  

Chrońmy nasze środowisko zestaw 7 plansz

 1.  

Laboratorium badawcze

 1.  

Mikroskop

 1.  

Zestaw preparatów do mikroskopu (50szt.)

 1.  

Logigram diagramy

 1.  

Logigram szablony

 1.  

Logigram karty matematyczne

 1.  

Logigram figury zadaniowe

 1.  

Felix

 1.  

Duży szachowy skoczek- skoczki

 1.  

Duży szachowy skoczek- plansza

 1.  

Szachowe skoczki plansza

 

Wykaz pomocy dydaktycznych

z których korzystają dzieci

w trakcie prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

 

LP.

NAZWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ

 1.  

Uśmiechnięta buźka 16 gal.

 1.  

Uśmiechnięta buźka 34 gal.

 1.  

Instrumenty perkusyjne

 1.  

Magiczne kredki

 1.  

Pojemnik do farb

 1.  

Koło do malowania

 1.  

Platforma z osłoną do farb

 1.  

Farba Kri Kra Krea- biała

 1.  

Farba Kri Kra Krea- żółta

 1.  

Farba Kri Kra Krea- pomarańczowa

 1.  

Farba Kri Kra Krea- jasnoczerwona

 1.  

Farba Kri Kra Krea- czerwona

 1.  

Farba Kri Kra Krea- różowa

 1.  

Farba Kri Kra Krea- fioletowa

 1.  

Farba Kri Kra Krea- jasnozielona

 1.  

Farba Kri Kra Krea- zielona

 1.  

Farba Kri Kra Krea- jasnoniebieska

 1.  

Farba Kri Kra Krea- niebieska

 1.  

Farba Kri Kra Krea- brązowa

 1.  

Farba Kri Kra Krea- czarna

 1.  

Farba Kri Kra Krea- złota

 1.  

Farba Kri Kra Krea- srebrna

 1.  

Farba do textylii

 1.  

Ryza papieru

 1.  

Blok techniczny

 

Data powstania: piątek, 18 maj 2012 10:33
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2012 10:38
Opublikował(a): Ewa
Zaakceptował(a): Ewa
Artykuł był czytany: 3364 razy

Harmonogram zajęć - INDYWIDUALIZACJA

Indywidualizacja - Harmonogram zajęć
 

Strona główna » Projekty

 

Projekt - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz

 

 

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu

Harmonogram zajęć od 2 STYCZNIA 2012 r. do 29 CZERWCA 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – Wioleta Lenkiewicz

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – Agnieszka Kucisz

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – Monika Sitek

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – Wojciech Waszkiewicz

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – Iwona Czaplicka

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – Agnieszka Łazarczyk

Sala nr

 

 

 

 

 

-

1.

Pn

 

 

 

 

14.25 – 15.10

-

2.

Wt

 

14.25 – 15.10

 

 

 

-

3.

Śr

 

 

13.00 – 14.00

 

 

-

4.

Cz

14.25 – 15.25

 

 

 

 

-

5.

Pt

 

 

 

12.00 – 13.00

 

-

6.

So

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 14 maj 2012 15:08
Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2012 15:13
Data edycji: poniedziałek, 14 maj 2012 15:15
Opublikował(a): Ewa
Zaakceptował(a): Ewa
Artykuł był czytany: 3428 razy
Ilość edycji: 1

Indywidualizacja nauczania

Projekt - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz

 

 

 

 

 

Projekt

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych) 

 Od  listopada 2011 r. ruszają w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia w ramach Projektu realizowane będą do 21 czerwca 2011 r. , a oto ich pełna oferta:

 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 1 grupa, łącznie 60 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2013 r.

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 1 grupa, łącznie 60 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2013 r.

 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 1 grupa, łącznie 30 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2012 r.

 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 1 grupa, łącznie 30 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2012 r.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych - 1 grupa, łącznie 30 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2012 r.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - 1 grupa, łącznie 30 h w okresie od 01 września 2012 r. do 21 czerwca 2013 r.

 Rekrutacja dzieci do Projektu została przeprowadzona na podstawie diagnoz dokonanych przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III. Ponadto, zespoły opierały się na orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” realizowana jest przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Pisz.

 Za główny cel projektu przyjęto wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 8 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pisz, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej.

 Cele szczegółowe projektu:

 • Zminimalizowanie u 74 uczniów z 8 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz dysfunkcji w czytaniu i pisaniu oraz zaburzenia komunikacji w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

 • Zminimalizowanie u 51 uczniów z 6 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

 • Zminimalizowanie u 38 uczniów z 7 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz zaburzeń mowy w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

 • Zminimalizowanie i powstrzymanie rozwoju u 24 uczniów z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz wad postawy ciała w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

 • Rozwój umiejętności i uzdolnień u 44 dzieci z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013.

 Osobą odpowiedzialną za prawidłowość realizacji projektu w szkole jest dyrektor.

 

Biuro Projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” 

(nadzór i realizacja):

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

ul. Dworcowa 2, 12-200 Pisz

Tel/fax.: (87) 423 29 94, fax: (87),

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 18 lis 2011 08:58
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2011 11:04
Data edycji: poniedziałek, 21 lis 2011 08:12
Opublikował(a): Ewa
Zaakceptował(a): Ewa
Artykuł był czytany: 3223 razy
Ilość edycji: 1